031 – 22 77 00 info@oppnahem.se

Att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att man hjälper ett barn till en god uppväxt och utveckling genom att ge kärlek, omsorg och trygghet i vardagen. Familjehem har ansvar över den dagliga omsorgen och det vardagliga beslutsfattandet. Detta innebär att man ansvarar bl.a. över att barnet har fungerande mat- och sov rutiner, läxhjälp, fritidsaktiviteter samt fungerande sociala relationer.

Som familjehemmet skall man kunna avsätta tid för samarbete med socialtjänsten och öppna hems kontinuerliga handledning och uppföljning. Som familjehem har man även kontakt med skola, förebyggande hälsovård, sjukvård samt tandvård.

Det är viktigt att man som familjehem är medveten om med- och motgångar som kan uppstå under placering och bemöter barnet med tålamod, uppmärksamhet, tid och mycket kärlek. Det är även viktigt att man som familjehem kan sätta gränser, då barnet på grund av tidigare traumatiska upplevelser kan komma att utmana vuxenvärlden.

Information för familjer

Som uppdragstagare får man arvode och omkostnadsersättning som utbetalas månadsvis. Ersättningarna är baserade på Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Arvodet är en ersättning som familjehemmet får, för sitt arbete som uppdraget för med sig. Som familjehem har man ingen anställning utan betraktas som uppdragstagare.

​Omkostnadsersättningen utgår till familjehemmet för att täcka de omkostnader som uppkommer i samband med att den nya familjemedlemmen flyttar in, exempelvis kostnader för mat, kläder, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage.

Innan en familj blir för att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem måste familjen godkännas. Familjen genomgår en familjehemsutredning som syftar till att säkerställa att de har de förmågor och resurser som krävs för att ta hand ett barn.

Utredningen görs av två familjehemskonsulenter som träffar familjen i familjens hem.

Vi på Öppna hem arbetar dagligen med att ni som familjehem får mycket stöd och handledning i ert uppdrag, detta för att placeringen ska bli lyckad för alla inblandande. Vi har som policy att våra familjehem aldrig ska känna sig ensamma eller utelämnade utan alltid, det vill säga under dygnets alla timmar, ​finns vi till för våra familjehem.

Vi kommer finnas med er i vardagen och vägleda er i frågor som ni möter på under ert uppdrag, detta kan vara frågor kring skola, fritid, hälso- och sjukvård, barnets känslor/beteende samt övriga kring barnets nätverk. Öppna hem erbjuder kontinuerlig stöttning, handledning och utbildning så att du kan känna dig trygg i ditt uppdrag under tiden barnet är placerad hos dig.

Så här går processen till

Ansökan

Fyll i en intresseanmälan här på hemsidan eller ring oss. Inom en vecka kontaktar vi er för ett första samtal.

Vår familjehemsutredare gör ett första studiebesök hemma hos er, för att fortsätta samtalet kring att vara familjehemsförälder samt hur vi arbetar.

Fortsatt process

Vid fortsatt utredningsprocess kommer ni att fylla i BRA-Fam, som är bedömningsmetod av rekrytering av familjehem. Mallen används för att inhämta grundläggande information på ett systematiskt sätt. Ett medgivande skrivs under som tillåter följande kontroller:

Utdrag ur brotts- och belastningsregister (gäller alla vuxna familjemedlemmar)

Förfrågan om förekomst i socialregistret i kommunen

Utvärdering av din ekonomiska situation – utdrag från Kronofogden begärs

Utdrag från Försäkringskassan efterfrågas

Hälsoundersökning (om vi anser att det behövs)

Referenser

Därefter görs en första bedömning om fortsatt utredningsprocess eller inte.

Familjehemsutredning

Familjehemskonsulenten gör en fördjupad utredning med flertalet hembesök för att lära känna dig och din familj. Allt för att kunna bedöma er omsorgsförmåga när det gäller att ta emot ett barn.

Utredningsrapporten sammanställs, inklusive referenser. Även om du blir godkänd av Öppna hem är det alltid kommunens socialnämnd som slutgiltigt beslutar om familjehemsplacering av barn. Men att bli godkänd av Öppna hem är viktigt steg på vägen.

Kontakta oss

Låter detta något som skulle kunna passa din familj? Hör av dig till oss.